Buy Now
Product 1 Title

Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Quantity
$20.00
$17.00

Zásady zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

 

 1. Olivova nadace, IČO: 437 51 881, se sídlem Lázeňská 52, Janské Lázně, 542 25, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N vložka 43 (dále jen „Správce“), Vás informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 2. Správce zpracovává osobní údaje pouze stanoveným účelem, v dále uvedeném rozsahu, po dobu uvedenou v uzavřených smlouvách či v příslušných právních předpisech.

 3. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů poskytl, a to zejména v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce nashromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce, nebo v jakém je příslušný subjekt údajů, tedy návštěvník internetových stránek Správce, poskytl za účelem vyřízení jeho nabídky nebo poptávky prostřednictvím on-line formuláře.

 4. Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektů údajů, a to prostřednictvím telefonu, e-mailu, kontaktního formuláře, webové stránky, sociálních sítí, vizitek apod.; z veřejně přístupný rejstříků, seznamů a evidence (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.).

 5. Správce zpracovává níže specifikované kategorie osobních údajů:

  • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů:

    • jméno,

    • příjmení,

    • telefonní číslo,

    • adresa,

    • emailová adresa,

    • bankovní spojení,

    • rodné číslo,

  • další nezbytné údaje pro plnění smlouvy.

 1. Správce zpracovává osobní údaje z důvodu níže uvedených vymezených účelů:

  • plnění zákonných povinností ze strany Správce

  • plnění smlouvy

  • jednání o smluvním vztahu

  • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

  • ochrana práv Správce

  • archivnictví vedené na základě právních předpisů

  • sjednávání schůzky

  • poradenství a konzultační služby

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, v jeho sídle, provozovnách nebo pobočkách, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, přičemž není vyloučeno zpracování manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení veškerých bezpečnostních zásad pro správu osobních údajů.

 2. Správce osobní údaje subjektů údajů předává následujícím příjemcům, a to buď na základě právních předpisů, nebo na základě smluvního vztahu:

  • finanční ústavy

  • veřejné ústavy

  • státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

 1. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu Správce, přičemž vždy jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak z příslušných právních předpisů, tak i plynoucí ze závazkového vztahu Správce.

 2. Správce Vás dále informuje, že v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR, zejména s článkem 15 až 22 GDPR, že máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku.

 3. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne požadované informace bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Správce tak činí bezplatně.