Buy Now
Product 1 Title

Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Quantity
$20.00
$17.00

Olivova nadace byla založena velkoprůmyslníkem Aloisem Olivou v roce 1896 k podpoře a financování vychovatelny Aloise a Luisy Olivových v Říčanech u Prahy. Alois Oliva se narodil dne 11.7.1822 v Kutné Hoře a zemřel 21.12.1899 v Praze. Pohřben je spolu s manželkou v rodinné hrobce v Praze na Olšanech.

Pocházel ze skromných poměrů a svojí pílí a pracovitostí se stal velkoobchodníkem s cukrem, císařským radou, zakladatelem a členem správní rady Živnobanky, Pražské burzy, Obchodní akademie a mnohých jiných obchodních a průmyslových podniků. Působil také jako ředitel Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách. Byl i štědrým mecenášem umění, jako příklad lze uvést houslového virtuosa Františka Ondříčka, malíře Václava Brožíka, malíře Emanuela Dítě, spisovatele a dramatika Františka Šubrta. Založil několik nadací a nadačních fondů. Ačkoliv sám byl bezdětný, nebyl mu lhostejný osud opuštěných dětí. U Pražského magistrátu prosadil smlouvu na výstavbu ojedinělého zařízení ve střední Evropě – vychovatelny pro děti v Říčanech u Prahy. Stavba byla zahájena v roce 1895 stavitelem Kaurou podle projektu známého pražského architekta J. Fialky. V říjnu 1896 byla vychovatelna Aloise a Luisy Olivových pro 80 dívek a 40 chlapců otevřena.

Prvním ředitelem ústavu se stal Leopold Pek. Ústav měl vlastní hospodářství s 28 ha orné půdy a 11 ha lesa. Třetinu nákladů spojených s výstavbou a nákupem pozemků uhradil Alois Oliva. Na zajištění provozu vychovatelny Alois Oliva založil nadaci, v jejímž základním jmění bylo kromě značné finanční hotovosti i 5 domů v Praze.

Z výnosů majetku nadace a ve spolupráci s Pražským magistrátem byl financován provoz vychovatelny. Ústav postupně měnil svoji náplň z 

vychovatelny na ozdravovnu (v roce 1926), v období války na plicní preventorium a po roce 1945 opět na ozdravovnu. V roce 1980 byla ozdravovna reprofilizována na Dětskou respirační léčebnu, která se stala v roce 1994 s přilehlými pozemky opět historickým majetkem města Prahy.

Poslání nadace 

Posláním nadace je nadačními příspěvky zkvalitnit zdravotní a sociální péči o děti.  Na základě výběrových řízení Olivova nadace poskytuje právnickým i fyzickým osobám nadační příspěvky: u právnických osob se jedná především o vybavení zdravotnickou a přístrojovou technikou, u fyzických osob nadační příspěvky směřují na nákup rehabilitačních pomůcek (digitální sluchadla, čtecí zařízení, invalidní vozíky apod.). Nadace zajišťuje i finanční prostředky pro vzdělávací aktivity směřující k rozvoji neziskového sektoru, zejména v oblasti sociální a zdravotnické a podílí se na realizaci těchto aktivit. Nadační příspěvky jsou poskytovány v České republice i v zahraničí.

Obnovení nadace

Olivova nadace byla dvakrát zrušena a to s příchodem nacistů do ČSR a také za komunistického režimu. Teprve v  roce 1990 byla činnost Olivovy nadace obnovena a byla navázána i historická spolupráce s Magistrátem hl. města Prahy. I přesto, že Olivova nadace je právním nástupcem nadace, kterou založil A. Oliva, nebyl jí dosud majetek vrácen. Na základě rozhodnutí Krajského soudu pokus o restituci nadačního majetku nemá podporu v zákoně o mimosoudních rehabilitacích, a proto  nebylo možné majetek vrátit.

Olivova nadace v roce 1995 odstátnila Dětskou respirační léčebnu v Říčanech a zřídila nadační léčebnu s kapacitou 143 lůžek, která převzala péči o děti s alergickými a respiračními nemocemi. Budovy a areál léčebny byl dlouhodobě Magistrátem hl. m. Prahy nadaci pronajat. V souvislosti s přijetím zákona č. 227/1997 Sb. nebylo možné, aby nadace poskytovala nadále služby, a proto byla založena Olivova dětská léčebna, o.p.s., která zahájila svoji činnost v říjnu 1998. Olivova nadace byla přeregistrována Městským obchodním soudem 13. listopadu 1998.

Olivova nadace je podle dostupných informací jedinou nadací v České republice, která byla v průběhu svého trvání dvakrát zrušena a opět obnovena. Myšlenka pana Olivy konat dobro tak žije dál a nezničil ji ani říšský protektor ani komunistický režim.

V roce 1992 získala Olivova nadace darem od manželů Guttmannových lázeňský dům Astoria v Jánských Lázních. V letech 1992 až 1996 Olivova nadace v lázeňském domě zajišťovala ozdravné pobyty pro děti. V roce 1998 se Astoria stala nadačním jměním.