Buy Now
Product 1 Title

Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Quantity
$20.00
$17.00

Obchodní podmínky E-shopu

Olivovy nadace, IČO 43751881, se sídlem Lázeňská 52, Janské Lázně, 542 25, zapsané v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl N vložka 43

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového e-shopu prodávajícího. Internetová služba je prodávajícím provozována na internetové adrese www.olivovanadace.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  2. Prodávající: Olivova nadace, IČO 437 51 881, se sídlem Lázeňská 52, Janské Lázně, DIČ CZ43751881, založena dne 13.listopadu 1998, zapsána v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl N vložka 43.

  3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístněné na adrese www.olivovanadace.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

  4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  6. Znění obchodních podmínek může prodávající v souladu a v rozsahu stanoveném § 1753 OZ kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  7. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří rovněž sdělení před uzavřením kupní smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Webové rozhraní obsahuje seznam výrobků a zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízených výrobků jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li dále v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístněné ve webovém rozhraní odchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, to platí zejména v případech vyprodání zásob či v případě objednávek požadujících koupi většího množství nabízeného zboží (zpravidla nad 25/50 kusů zboží a výrobků). V případě objednávek požadujících koupi většího množství nabízeného zboží a výrobků prodejce doporučuje tyto řešit individuálně na e-mailové adrese: info@olivovanadace.cz.

  2. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě dodání zboží do zahraničí bude cena objednaného zboží navýšena o náklady spojené s doručením zboží do cílové destinace účtované dopravcem a případné další náklady s doručením zboží spojené.

  3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednaném zboží a výrobcích
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží a výrobků
c) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
d) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  1. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně, nejpozději však do 3 dnů, po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

  4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Kupující si vyhrazuje právo kupní smlouvu neuzavřít (objednávku neakceptovat) zejména v případě osob, které dříve ve vztahu k prodávajícímu opakovaně zneužily svého postavení, zejména pokud opakovaně a zjevně bezdůvodně zneužily svého práva od kupní smlouvy odstoupit ve smyslu článku 4 těchto obchodních podmínek a ustanovení § 1829 a násl. OZ.

  5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 1. CENA VÝROBKŮ A ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu výrobků a zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti v provozovně prodávajícího (pokud je v e-shopu dovoleno v rámci platebních metod)
b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
c) předem bezhotovostně na účet prodávajícího

  1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

  3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

  4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej zároveň se zbožím nebo předá osobně v případě vyzvednutí na provozovně.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Je-li kupující při učinění objednávky spotřebitelem, náleží mu v souladu s ustanovením § 1829 a násl. OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo kupujícímu nenáleží v případech uvedených v ustanovení § 1837 OZ.

  2. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle předchozího odstavce je povinen zakoupené zboží vrátit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Zakoupené zboží může kupující vrátit buď prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na doručovací adrese: Olivova nadace, Lázeňská 52, Janské Lázně, 542 25, nebo osobně v kanceláři nadace na adrese Kozinova 1000, Praha 10 – Hostivař, 102 00.

  3. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy je podnikatel povinen mu vrátit veškeré peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, ne vak dříve, než kupující podnikateli vrátí zboží či prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Peněžní prostředky podnikatel kupujícímu vrátí způsobem, který si kupující určí, jinak stejným způsobem, kterým kupující peněžní prostředky podnikateli uhradil.

  4. V případě odstoupení od smlouvy a vrácení zboží nese náklady za navrácení zboží a náklady s vrácením zboží spojené kupující. Zvolil-li kupující jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídají nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat Poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč za den a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

  3. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručování.

  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

  5. Dodací lhůta uvedená v nabídce zboží má pouze informativní charakter jako předpokládaná dodací lhůta. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby skutečná dodací lhůta odpovídala dodací lhůtě podle této nabídky. Prodávající neodpovídá za prodlevy s dodáním zboží na straně přepravce.

  6. Další Práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc je kupujícímu dodána v množství, jakosti a provedení dle smlouvy a předlohy (náhledu zboží na webovém rozhraní obchodu), popřípadě jakost pro věc takového druhu obvyklou.

  3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Možnost uplatnění jednotlivých práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

  4. U zboží a výrobků zhotovených individuálně v rámci umělecké činnosti klientů prodávajícího (například keramické zboží a výrobky) bere kupující na vědomí, že dodané zboží se ve svém provedení může s ohledem na jeho individuální a uměleckou výrobu lišit od předlohy uveřejněné na webovém rozhraní obchodu. Odlišnost dle předchozí věty nelze považovat za vadu zboží nebo výrobku a nelze z uvedeného důvodu uplatňovat práva z vadného plnění. V případě nespokojenosti kupujícího s individuálním provedením takového zboží nebo výrobku může kupující při splnění uvedených podmínek využít práva od smlouvy odstoupit v souladu s článkem 4 těchto obchodních podmínek.

  5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho kanceláře – Olivova nadace, Kozinova 1000, Praha – Hostivař 102 00 nebo na e-mailové adrese info@olivovanadace.cz

 1. REKLAMACE

  1. Není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno nic jiného v souvislosti se způsobem reklamace, lze uplatnit reklamaci osobně, telefonicky nebo písemně (e-mail, dopis) v naší kanceláři:

osobně na adrese: Kozinova 1000, Praha 10 – Hostivař, 102 00

písemně: Olivova nadace, Lázeňská 52, Janské Lázně, 542 25
e-mail: >info@olivovanadace.cz

telefonicky: +420 737 169 312

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnické právo k zakoupenému zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

  3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

  4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které by dobrovolně dodržoval (§ 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

  5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami zpracování osobních údajů uveřejněnými na internetové adrese www.olivovanadace.cz.

  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů prodávajícím, a to zejména pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu, stejně jako bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být dále prodávajícím zpracovávány k dalším účelům vymezeným v bodě 6 Zásad zpracování osobních údajů.

  3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. Nebude-li kupujícímu objednané zboží či výrobky dodány v důsledku změny osobních údajů kupujícího, kterou kupující prodávajícímu včas neoznámil, nenese kupující za nedodání zboží a výrobků odpovědnost..

  4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám, vyjma případů uvedených v bodě 8 Zásad zpracování osobních údajů.

  5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu povolnou platnými právními předpisy.

  6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

  7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

  8. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  9. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován dobrovolně a je možné jej kdykoli odvolat písemně na e-mail >info@olivovanadace.cz nebo poštou na korespondenční adresu Olivova nadace, Lázeňská 52, Janské Lázně.

 1. DORUČOVÁNÍ

  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho objednávce.

  2. Zpráva je doručena:

   1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných el. poštou může být zajištěna certifikátem,

   2.  v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetí zásilky adresátem,

   3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát zásilku převzít,

   4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky byly zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího www.olivovanadace.cz a nabyly platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. Ve vztahu ke konkrétní kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím nabývají tyto obchodní podmínky účinnosti v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

  2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a k projednání sporů stran jsou příslušné soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

  3. Kontaktní údaje prodávajícího:

osobně na adrese: Kozinova 1000, Praha 10 – Hostivař, 102 00

písemně: Olivova nadace, Lázeňská 52, Janské Lázně, 542 25
e-mail: >info@olivovanadace.cz

telefonicky: 737 169 312

  1. V případě, že dojde mezi Olivovou nadací a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15, Praha 2, 120 00

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz